Wolken Water Land

Dit afstudeerproject voor de studie tuin- en landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein bestaat uit een masterplan voor de Oranjebuitenpolder en Bonnen-polder aan de rand van Hoek Van Holland.

Het gebied ligt ingeklemd tussen het stedelijk gebied rond Rotterdam (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam) aan de oostkant, Hoek van Holland aan de westkant en de glastuinbouw van het Westland aan de noordkant.Het vormt een ruimtelijke buffer tussen de kernen Hoek van Holland en Maassluis.

In de geschiedenis van het gebied speelt de omgang met water een cruciale rol. Bij de huidige vraagstukken die voor het gebied gelden kan het water als koppelend element worden ingezet.

Door een herstructurering van het aanwezige reliƫf, in de de vorm van ophogingen opstaan door vuilstort, een slim gebruik van historische dijken en opwaardering van het watersysteem ontstaat een logische onderligger waar de infrastructuur, het recreatieve gebruik en de gewenste natuurontwikkeling op gebaseerd worden. Centraal staat een beleefbaar groen-blauw landschap waarin natuur en landbouw een nieuwe synergie vormen en elkaar versterken.